2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı SOGEP

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu çerçevesinde hayata geçirilecek bir destek programıdır. Bölgemizde konu ile ilgili proje geliştirme süreci Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından yürütülecektir.

Programın hedefi, uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek, sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Program kapsamında desteklenecek projelerin, asgari proje bütçesi 1.000.000 (bir milyon) TL olup; kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile yalnızca sosyal sorumluluk projeleri için kar amacı güden kuruluşların projelerinin desteklenmesi öngörülmektedir.

Program kapsamında oluşturulacak proje önerilerinin, güdümlü proje yöntemiyle Ajans öncülüğünde geliştirilmesi, sosyal sorunların çözümüne yönelik yenilikçi metotlar içermesi, program öncelikleri ile uyumlu şekilde sürdürülebilir iş modelleriyle desteklenmesi, ortaklıkları ve kurumsallaşmayı güçlendirici nitelikte ve sosyal etki düzeyi yüksek nitelikte olması önem arz etmektedir.

Program hakkında detaylı bilgiye https://bebka.org.tr/duyuru/sosyal-gelismeyi-destekleme-programi-sogep-on-basvurulari-basladi-2 adresinden ulaşılabilir.