İHALE İLANI

İHALE İLANI

İNEGÖL MOBİLYA VE AĞAÇ İŞLERİ İHTİSAS

ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 1. İş Sahibi İdarenin İletişim Bilgileri:
  • İletişim Adresi: İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
   Hamzabey OSB Mahallesi 1. Cadde No:9 İNEGÖL / BURSA
  • İhale İletişim Bilgileri: Hasan ZEYBEL (Teknik Hizmetler Yöneticisi)
   Tel: 0224 715 23 94, E-posta: info@imosab.org.tr
  • İletişim KEP Adresi: inegolmobilyaosb@hs01.kep.tr
 1. İhaleye İlişkin Bilgiler:
  • İhale Kayıt No: İMOSAB 24-001
  • İhale Konusu İş: İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas OSB Toprak Hareketleri ve Yol Yapım İşi (Terasman Tesviyesine Kadar)
  • Teklifin Türü: Birim Fiyat
  • İşin Süresi: 210 gün
  • İhale Tarih-Saati: 17.04.2024 Saat 10.30
  • Teklif Teslim Nihai Tarih-Saati: 17.04.2024 Saat 10.00
  • İhale Adresi: İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi
   Hamzabey OSB Mahallesi 1. Caddesi No:9 İNEGÖL / BURSA
 2. İhaleye Katılım İçin Şartlar ve Yeterlik Kriterleri:
  • İhaleye katılım için İhale Dokümanının imza karşılığı elden teslimi ya da KEP üzerinden talep edilmesi zorunludur.
  • İhaleye katılmak için İsteklinin (KEP) Kayıtlı Elektronik Posta adresine sahip olması zorunludur.
  • Kamu İhalelerinden yasaklı olan firmalar ihaleye katılamazlar.
  • Yabancı istekliler ihaleye katılamazlar.
  • İş Ortaklıkları ihaleye teklif verebilirler.
  • Konsorsiyumlar ihaleye katılamazlar.
  • İhaleye kısmi teklif verilemez.
  • İhaleye katılım için teklif tutarının en az %5 ‘i oranında Geçici Teminat verilecektir.
  • İhaleyi kazanan katılımcı ile ihale dokümanında belirtilen şartlarda sözleşme imzalanacak olup sözleşme imzalanırken sözleşme bedelinin %10 ‘u oranında Kesin Teminat alınacaktır. İhaleye teklif veren istekli sözleşme şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır.
  • İstekliler, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi teklifinde sunacaktır.
  • Sözleşme kapsamında altyüklenici çalıştırılması ile ilgili sözleşme hükümleri geçerlidir.
  • İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla veya son iki yıla ait (Son iki yıla ait değerlerin aritmetik ortalaması dikkate alınacaktır.) teklif tutarının en az %80 ‘i oranında İş hacmini gösteren belge sunulacaktır.
  • Benzer işlere ait, ilk ilan tarihinden itibaren son 5 (Beş) yıl içerisinde bitirilmiş tek sözleşmeye ait olmak üzere teklif tutarının en az %100 ‘ü oranında, İş Deneyim Belgesi sunulacaktır.
   (Benzer İşler: İnşaat Altyapı Yapım İşleri, Yol Yapım İşleri, Dekapaj ve Toprak Hareketi İşleri)
  • İstekliler, teklifinde istenen şartları karşıladığını Teknik Şartname cevaplarını ileterek taahhüt edecek ve Teknik Şartnamelerde istenen teknik yeterlilik belgelerini sunacaktır.
  • İhale Dokümanında şartları tanımlanan teknik personel için Teknik Personel Taahhütnamesi ve Makine-Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir.
  • İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • İhale dosyası Sözleşme Makamının belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını 50.000,00 TL (ElliBin Türk Lirası) bedelle satın alması zorunludur. (Dosya bedeli için ilgili hesaba belirtilen tutarın yatırılması gerekmektedir. Hesap Adı: İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi; IBAN: TR23 0001 2009 2790 0012 0000 11 ;Banka: Halkbank) İstekli ihale dosyasını teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
  • İhaleye katılan firmaların saha keşfi ile ilgili “Yer Gördü Belgesi” ni teklif eklerinde sunmaları zorunludur.
 1. Diğer Hususlar:
  • 21.03.2018 tarih ve 7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13’üncü maddesinin (j) bendine istinaden, mevzuat uyarınca iş kapsamında KDV istinası olup yükleniciye KDV ödenmeyecektir.
  • İsteklilerin ihaleye teklif verebilmesi için istenen kendi öz malı olması zorunlu olan makine teçhizat listesi; (2009 Model ve üzeri olacak şekilde)
   5 adet ekskavatör (24 ton ve üzeri kapasitede)
   20 adet Kamyon (13 m³ ve üzeri kapasitede)
   1 adet Dozer (170 hp ve üzeri)
   1 adet Greyder (asgari 3.7 mt bıçak genişliği)
   2 adet Toprak Silindiri (12 ton ve üzeri)
   1 adet Arazöz
  • İdare 4734 sayılı kamu ihale kanununa bağlı olmadığından, herhangi bir teklifi kabul ya da reddetme ve Sözleşmenin bir teklif sahibine verilmesinden önce herhangi bir zamanda İhale İşlemini iptal etme ve bütün teklifleri reddetme hakkını saklı tutar; bu konuda karardan etkilenen Teklif Sahibi ya da sahiplerine karşı herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük taşımayacağı gibi, aldığı kararın gerekçelerini veya sebeplerini açıklama zorunluluğu da yoktur. İptal halinde, sunulan tüm tekliflere ait geçici teminatlar gecikmeksizin Teklif Sahiplerine iade edilecektir.                      
 1. İhale Dokümanının Temini:

İhale dokümanı ilan tarihinden itibaren ihale adresinde incelenebilir ve 15.04.2024 Saat 15.00 ‘e kadar İMOSAB Bölge Müdürlüğünden elden teslim alınabilir veya isteklinin talebi halinde dijital kopyası isteklinin kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine ya da adresine tebliğ edilmek şartıyla elektronik posta adresine gönderilebilir.

 1. Tekliflerin Kapsamı ve Veriliş Biçimi:

Tekliflerin hazırlanması ve veriliş biçimi ve ihale ile ilgili diğer bilgiler İhale İdari Şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale ilanına ayrıca https://www.imosab.org.tr ana sayfasında ihale ilanları alanından ulaşılabilir ve gerektiğinde ihale ile ilgili yukarıda belirtilen ihale yetkilisinden bilgi alınabilir.

İlanen Duyurulur
İlan metnini indirmek için tıklayınız.